Site icon Polska Baza Biznesu

Sprawozdawczość środowiskowa – o jakich sprawozdaniach i raportach przedsiębiorca nie może zapomnieć? Terminy i sankcje

Sprawozdawczosc-srodowiskowa

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością wypełniania różnych obowiązków z zakresu ochrony środowiska. Przedsiębiorcy są zobligowani m.in. do składania sprawozdań środowiskowych. O jakich raportach i dokumentach nie można zapomnieć w szczególności? Do kiedy należy je złożyć? Jakie sankcje grożą za niedopełnienie obowiązków?

Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami – co zawiera? Terminy i sankcje

Sprawozdanie odpadowe, bo tak w skrócie się je określa, zawiera szereg informacji, w tym m.in. o ilości odpadów, jakie dany podmiot wyprodukował lub przetworzył w ubiegłym roku. Składa się je za pośrednictwem internetowego systemu – BDO, na podstawie danych z ewidencji odpadowej.

Polecane

Przez redakcję

Biznes

Niszczenie dokumentacji niearchiwalnej

3 minut czytania
Medycyna

Jak dbać o bezpieczeństwo pacjenta?

2 minut czytania
Biznes

Jak założyć start-up?

2 minut czytania

Sprawozdanie odpadowe – do kiedy należy je złożyć? Jakie kary grożą za jego brak?

Przedsiębiorcy są zobligowani do składania sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami raz w roku (za poprzedni rok). Mają na to czas do 15 marca. Za niezłożenie sprawozdania odpadowego na podmiot może zostać nałożona kara grzywny w drodze mandatu w wysokości od 20 do 5 tys. zł. Co więcej, w przypadku złożenia dokumentów po terminie do standardowej opłaty dolicza się ustawowe odsetki.

Sprawozdanie z korzystania ze środowiska – co daje? Do kiedy należy złożyć? Sankcje

Sprawozdanie środowiskowe, bo tak w skrócie się je określa, pozwala ustalić, w jakim zakresie podmiot korzysta ze środowiska, a co za tym idzie – jak wysoką opłatę środowiskową powinien uiścić z tego tytułu. Wyliczona kwota stanowi swego rodzaju rekompensatę za zanieczyszczenie środowiska przez dane przedsiębiorstwo.

Sprawozdanie z korzystania ze środowiska – do kiedy należy złożyć? Jakie sankcje grożą za niezłożenie dokumentów?

Sprawozdanie z korzystania ze środowiska składa się raz w roku (za poprzedni rok). Przedsiębiorca ma na to czas do końca marca.

Jeżeli podmiot nie dochowa obowiązku złożenia sprawozdania środowiskowego w terminie, a co za tym idzie – nie wniesie należnej opłaty środowiskowej, musi się liczyć z dotkliwymi karami. Po pierwsze, urząd marszałkowski samodzielnie ustali opłatę środowiskową, prawdopodobnie przyjmując przy tym mniej korzystne dla przedsiębiorcy zasady obliczeń.

Po drugie, podmiot, który nie złoży sprawozdania z korzystania ze środowiska, jest zazwyczaj zobligowany do zapłaty odsetek za zwłokę. Na przedsiębiorcę może również zostać nałożona kara grzywny. Co więcej, jeśli będzie on zalegać z opłatami środowiskowymi, najpewniej nie otrzyma dotacji ze środków publicznych. W takiej sytuacji podmiot musi się również liczyć z koniecznością zwrotu dofinansowania, które uzyskał.

Raport KOBiZE – po co się go składa? Termin i sankcje za niedopełnienie obowiązku

Na podstawie raportu składanego do KOBiZE naliczane są opłaty za korzystanie z tytułu emisji gazów i pyłów do powietrza. Obowiązek jego sporządzenia i wprowadzenia do Krajowej bazy spoczywa na podmiocie, który korzysta ze środowiska i którego działalność powoduje emisje.

Raport KOBiZE – do kiedy należy złożyć? Jakie kary grożą za jego brak?

Przedsiębiorcy są zobowiązani do złożenia raportu raz w roku (za poprzedni rok) – do końca lutego.

Obecnie obowiązujące przepisy prawne nie przewidują kar za brak wpisu i raportu do KOBiZE. Niemniej w razie kontroli wojewódzki inspektor ochrony środowiska może zażądać przedstawienia złożonego sprawozdania, a w razie stwierdzenia jego braku – nałożyć obowiązek jego uzupełnienia. Jeśli przedsiębiorca zignoruje to zarządzenie pokontrolne, musi liczyć się z karą grzywny, a nawet aresztu lub ograniczenia wolności.

Za niedopełnienie obowiązków związanych ze sprawozdawczością środowiskową grożą różne kary i sankcje. Żeby ich uniknąć, przedsiębiorca powinien w pierwszej kolejności zweryfikować to, w jaki sposób korzysta ze środowiska, a następnie określić rodzaje raportów, które powinien realizować. Wbrew pozorom to wymagające zadanie. Niemniej można je zlecić firmie, która świadczy usługi konsultingu ds. ochrony środowiska. Specjaliści przeanalizują sytuację podmiotu, podpowiedzą, jakie dokumenty przygotować, a nawet sporządzą je za przedsiębiorcę i dopilnują terminów ich złożenia.

Exit mobile version